308 Visuellt försäljningsarbete / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Mari Murola, WinNova 

mari.murola@winnova.fi

044 455 7688

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Genomförande

Följeslagaren-läraren anordnar semifinalen i sin egen läroanstalt och övervakar prestationen tillsammans med en annan lärare. Under tävlingen fotograferar följeslagaren-läraren eller den andra läraren utgångsläget samt alltid med en halv timmes mellanrum vad som producerats.  Han/hon sänder in bilderna samt den studerandes inlämnade rapport och självbedömning per e-post till huvuddomaren efter att tävlingshändelsen avslutats.

Förhandsuppgift

Den tävlande ska på förhand söka upp en lämplig detaljhandel och välja aktuella produkter på köksavdelningen samt lämna in dem före tävlingen till ett avtalat utrymme i skolan.

Modul 1. Genomförande av arbetsuppgiften

Uppgiften går ut på att göra en bordsexponering. Målgrupp är kunderna i en detaljhandel. De produkter man hämtat på förhand ska vara tillgängliga i tävlingssituationen. Företaget ger de tävlande produkter och marknadsföringsmaterial för användning, och av dem ska den tävlande planera en exponering av köksavdelningsprodukter som ska sträva efter att visa företagets visuella framtoning och nå målgruppen. 

Modul 2. Arbetsprestation och resultat

Semifinaluppgiften går ut på att planera en upplevelserik och kommersiellt intressant bordsexponering som beaktar företaget och målgruppen. Temat för exponeringen är att göra ett aktuellt bord för en köksavdelning. Den tävlande framställer kundinformation som behövs vid exponeringen på en dator eller för hand.

Den tävlande får använda företagets produkter, marknadsföringsmaterial och tävlingsplatsens bord, ramar och textningsutrustning och -papper samt en dator. I tävlingsarbetet ska exponeringens visuella framtoning, säljbarhet och upplevelse beaktas.

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar och utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter (i självbedömningen som bifogas rapporten).

Den studerande ska på förhand rapportera skriftligt om företagssamarbetet med detaljhandeln och se till att den skrivna produkten finns med i tävlingssituationen och kan sändas per e-post till huvuddomarna.

Modul 3. Självbedömning

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar med beaktande av tävlingsuppgiftens uppdrag och målgruppen och utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter (skriftlig självbedömning som bilaga till rapporten).

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 1,5 timme. Tävlingsuppgiften är densamma för alla, men exponeringsprodukterna kan variera.

På förhand ska den tävlande avtala med en detaljhandel om de produkter som behövs för exponeringen och hämta dem till tävlingsplatsen till tävlingssituationen. Han/hon skriver också en rapport om det på förhand.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  Det finns tre huvuddomare: Kirsi Salmelainen, Katri Martikainen och Sirkka Eronen.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av semifinaluppgiften är 100% kvantitativ. Bedömningen görs av 3 domare. Uppgifterna är identiska på alla semifinalorter.

Exempel på bedömningen

  • Genomförande av arbetsuppgiften (30 poäng)
  • Arbetsprestation och resultat (60 poäng)
  • Själbedömning och rapport (10 poäng)

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 1,5 timme (obs! förhandsuppgiften)

Material och maskiner

Dator/printer, textningsutrustning, plexi/prishållare, bord, kamera; följeslagaren-läraren ser till att allt detta finns på plats. Produkter/material som de studerande på förhand hämtar från en lokal detaljhandel och för till läroanstalten före tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande hämtar själv de produkter och marknadsföringsmaterial som behövs vid exponeringen till läroanstalten före tävlingssituationen. Han/hon skriver på förhand också en rapport om företagssamarbetet med detaljhandeln. Självbedömningen gör den studerande efter sin egen prestation och bifogar den till rapporten.

I tävlingssituationen får det inte finnas andra dekorationstillbehör än de som nämnts i anvisningarna.

Följeslagaren-läraren ser till att bord, prisskyltar/plexin och dator/textningsutrustning/papper finns på tävlingsplatsen. Han/hon säkerställer ett lämpligt utrymme, en kamera samt en tid så att både han/hon och en annan lärare kan följa med och dokumentera tävlingssituationen. Efter en tävlandes prestation sänder följeslagaren-läraren de dokument som krävs till huvuddomarna per e-post till adressen kirsi.salmelainen@riveria.fi.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Genomförande av arbetsuppgiften

Tidtabell

Tillgänglig tid (i alla moduler tillsammans):1h 30 min
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

På CIS-blanketten, bedömningen är 100% kvantitativ. Skalan 0–100. Bedömningen görs av tre domare.

Modul 2/Arbetsprestation och resultat

Tidtabell

Tillgänglig tid (i alla moduler tillsammans):1h 30 min
Poäng:60 p

Bedömningskriterier

På CIS-blanketten, bedömningen är 100% kvantitativ. Skalan 0–100. Bedömningen görs av tre domare.

Modul 3

Tidtabell

Tillgänglig tid (i alla moduler tillsammans):1h 30 min
Poäng:10 p

Bedömningskriterier

Självbedömningen görs efter tävlingsprestationen och den bifogas den egna rapporten. Den tävlande ska motivera sina visuella lösningar med beaktande av tävlingsuppgiften, förhandsuppgiften och målgruppen. Han/hon ska kunna utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter.

Detta sänds till huvuddomarna per e-post: kirsi.salmelainen@riveria.fi.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.