406 Elinstallation / Semifinal

Tid

Torsdag 4.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt.

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera i hur arbetet ska användas. 

Planen innehåller följande dokument     

 • arbetsbeskrivning   
 • planritning   
 • centralschema   
 • funktionsbeskrivning   

I arbetet installeras en gruppcentral, belysning och uttag. 

Vid installationerna ska SFS6000-standardserien (2017) samt god installationssed följas. Fästningsmellanrummet med spik- och skruvklammer vid våg- och lodrät installation är 0,17 – 0,22 m. Den första klammern installeras 5- 10 cm från uttag, elkopplare, dosa eller kabelkrök.  Tryckknapp, belysningsströmbrytare och uttag installeras på 1000 mm höjd från golvet. Installationshöjden för fördelningsdosor och armaturer anges noggrannare i planritningen. Kabelinstallationssystemet anges i planritningen, ytinstallation, ledningskanal, kabelränna eller motsvarande.

Arbetslista 

 • Apparater i gruppcentralen 
 • Installation av eluttag  
 • Installation av belysning 
 • Uppdatering av ritningar och vid behov görs tilläggsritningar 

Märkningar 

 • Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, kopplingsur, reläer o.d. komponenter märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. 1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_2F1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel. 

Dokument 

 • Till kunden överlämnas ritningar och besiktningsprotokoll över det färdiga arbetet.  Ritningarna och dokumenten överlämnas med ändringsmarkeringar. 

Användningsinstruktioner      

 • Kunden instrueras i användning av apparaturen. 

Material och centraler som används 

 • Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar och ledningarna är typiska, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.

Tid för uppgiften 

Tävlingstiden är 6 timmar.

Om du råkar ut för något problem i arbetet ska du vända dig till domarna för att kunna komma vidare med uppgiften. Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen. Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen. 

Beskrivning av bedömningens genomförande

De ansvariga för semifinalen presenterar bedömningsområdena och betoningarna. I bedömningen har man strävat efter att betona de viktigaste sakerna med tanke på verksamheten. Som domare fungerar i regel samma personer varje tävlingsdag för att bedömningen ska vara så rättvis som möjligt.

Om arbetssäkerheten och säkerheten vid elarbetet hotas påpekar domaren detta. Om du fortfarande riskerar säkerheten efter tillsägelsen, måste domaren avbryta arbetet och din prestation kommer att diskvalificeras. 

Exempel på bedömningen 

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 14,00      
Ibruktagning, testning och funktion  18,00 p 
Mått och utseende   20,00 p 
Installation av anordningar och kabelvägar 12,00 p 
Ledningsdragningar och anslutningar 12,00 p 
Kundservice och dokumentation 14,00 p 
Hållbar utveckling och företagsamhet   10,00 p 

Sammanlagt     100 p

Grenens tidtabell

Tävlingsdagen infaller under tiden 8.00 – 16.00

Material och maskiner

Material och apparater och som används i tävlingen

 • Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar vid yt-/infällda installationer samt vid installationer inom- och utomhus. 
 • allmänna installationskablar för låghusfastigheter, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK. 
 • centraler och centraltillbehör för låghusfastigheter.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • penna som passar för märkning av komponenterna på centralens lock 
 • mätare för ibruktagningsbesiktning 
 • utrustning som passar för märkning av ledningar, t.ex. etikettskrivare, märkningsremsor och märkningsfickor för kablar 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål och dricka. Arrangören bjuder på något smått att äta och dricka åt de tävlande.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Mått och utseende  

Tidtabell

Tillgänglig tid:förmiddag
Poäng:44 p

Bedömningskriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

I semifinaluppgiften bedöms bl.a. 

Rätta installationsmått vid installation av apparaturen 

 • att installationshöjderna och -avstånden är i enlighet med de givna måtten 

Installation av anordningar och kabelvägar, iakttagande av planerna 

 • hur raka kabelvägarna är och hur föremålen fästs, enligt arrangörens och tillverkarnas anvisningar 

Installationsarbetets prydlighet, ledningsdragningar och anslutningar 

 • inre ledningsdragningar och anslutningar i centralen, installation av kablar, hur installationen ser ut 

Arbetssätt och -tekniker

 • användning av arbetsredskap, ergonomi, hantering av material. 

Exempel på bedömningen

 • Mått och utseende   20,00 p 
 • Installation av anordningar och kabelvägar 12,00 p 
 • Ledningsdragningar och anslutningar 12,00 p 

Modul 2/Ibruktagning, testning, funktion och arbetets överlämnande

Tidtabell

Tillgänglig tid:eftermiddag
Poäng:56 p

Bedömningskriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

I semifinaluppgiften bedöms bl.a. 

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete     

 • arbetsmiljöns prydlighet, användning av personlig skyddsutrustning, omsorg om arbets- och elsäkerheten under arbetets utförande 

Ibruktagning, testning och funktion     

 • ibruktagningsbesiktningar med mätningar, komponentkopplingar, installationernas funktionalitet 

Kundservice och dokumentering 

 • slutdokumentation, presentation av det färdiga arbetet och instruering av kunden i användning 

Hållbar utveckling och företagsamhet 

 • hantering av material, avfallsbildning och -sortering, användning av installationstillbehör ur kundens och företagarens synvinkel  

Exempel på bedömningen

 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 14,00 p, bedöms under hela prestationen, förmiddagen medräknad     
 • Ibruktagning, testning och funktion 18,00 p  Kundservice och dokumentation 14,00 p 
 • Hållbar utveckling och företagsamhet   10,00 p 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.