P2 Liiketoiminta / Semifinaali

Aika

Tiistai 2.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattori

Kilpailutehtävät

Asiakaslähtöiseen liiketoimintaosaamiseen kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteiden sekä myymälätehtävien hoitamiseen liittyvät tehtävät. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut toimii kaupan alan eri työtehtävissä.  

Asiakaspalvelun ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hän valmistautuu asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot ja hänellä on riittävä kielitaito selviytyä palvelutilanteista. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Asiakaspalvelun osaaja palvelee asiakkaita eri kanavissa. Hän huomioi myönteisen asiakaskokemuksen merkityksen omassa työssään. Alan taitaja viestii työyhteisössä ja toimii tiimin jäsenenä.   

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.  

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt  

Semifinaali on yksipäiväinen ja kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailupaikkana on poikkeusoloista (korona) johtuen jokaisen kilpailijan oma oppilaitos. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.  

Ammattitaitovaatimukset perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin (liiketoiminnan perustutkinto, voimaantulo 1.8.2018).  Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakaspalveluosaamiseen, työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, työergonomiaan sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.  

Työtehtävä on asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan asiakaspalvelutaidot ja myymälätyöskentelyn perustaidot. Tavoitteena on palvella asiakasta, toimistotarvikeosaston tuotteiden esillepano ja ylläpitää osaston siisteyttä. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen annetussa kilpailuajassa.  

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.  

Tehtävä  

 • asiakaspalvelu ja myynti   
 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan  
 • hinta-/ tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano 

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakaslähtöisyys, ergonominen työskentely, yrittäjämäinen työskentely sekä kestävä kehitys.  

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.  

Osaamisvaatimukset  

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin:  

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja  

 • valmistautuu palvelutilanteisiin  
 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti  
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet  
 • myy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita  
 • neuvoo ja opastaa asiakkaita 
 •  hoitaa asiakaspalvelutilanteet tavanomaisissa kanavissa  
 • selviytyy asiakaspalvelutilanteista toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)  
 • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä  
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteiden jälkitoimet   
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta  
 • tuntee myytävät tuotteet ja kertoo niistä asiakkaille  
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä sekä turvallisuudesta  
 • käyttää oikeita laitteita ja työvälineitä  
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen  
 • noudattaa työturvallisuutta  
 • huomioi kestävän kehityksen  
 • toimii liiketoiminnalle kannattavalla tavalla 
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti  
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta jaksamisestaan  
 • työskentelee tiimin jäsenenä  
 • tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika  

Asiakaspalveluun ja työpisteen kuntoon saattamiseen kilpailijalla on aikaa 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä. Kilpailusuorituksen jälkeen on kilpailijan oman työn arviointi ja lyhyt keskustelu tuomareiden kanssa.  

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.  

Pääasialliset arviointikriteerit:  

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta:     

 • Laadulliset arviot 20 % 
 • Määrälliset arviot 80 % 

Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. Tuomaristo koostuu työelämän sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.  

Esimerkki arvioinnista:   

 • Työn aloitus (8 p)  
 • Myymälätyöskentely (45 p) 
 • Asiakaspalvelu ja myynti (37 p)  
 • Kestävä kehitys ja oman työn arviointi (10 p) 

Lajin aikataulu

Semifinaalin kesto klo 9.00 – 15.30.

9:00 – 9:30 Aloitusinfo Teamsilla.
10:00 – 10:30  Kilpailuryhmä 1
10:30 – 10:45   Huoltajaopettaja ennallistaa työpisteen
11:00 – 11:30   Kilpailuryhmä 2
11:30 – 11:45   Työpisteen purkaminen
Lounas
14:00 – 15:30    Haastattelut, yhteenveto sekä yleinen palaute päivästä Teamsilla.
                           Lopulliset tulokset julkaistaan 3.2.2020 klo 16 mennessä.

Materiaalit ja laitteet

Esim. Kilpailun järjestäjä yhdessä kilpailijan oppilaitoksen kanssa varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin, kalusteet, puhelimen, tietokoneen, tulostusmahdollisuus sekä mahdolliset hinta- ja tuote-etiketit. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • kilpailijan varustuksena on omat siistit työvaatteet
 • kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Työn aloitus

Aikataulu

Moduulien 1-4 yhteiskestoaika 30 minuuttia 

Arviointiperusteet

 • Ohjeisiin ja tuotteisiin tutustuminen 
 • Työvälineiden valinta 

Moduuli 2 /Myymälätyöskentely

Aikataulu

Moduulien 1-4 yhteiskestoaika 30 minuuttia 

Arviointiperusteet

 • Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen työskentely 
 • Työturvallisuus 
 • Tuotteiden vastaanotto 
 • Tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano (Painotus A) 
 • Hinta- ja tuotetiedot 

Moduuli 3 /Asiakaspalvelu ja myynti

Aikataulu

Moduulien 1-4 yhteiskestoaika 30 minuuttia 

Arviointiperusteet

 • Asiakkaan huomioiminen 
 • Myynti (Painotus B) 
 • Jälkitoimet 
 • Kielitaito 

Moduuli 4/Kestävä kehitys ja itsearviointi

Aikataulu

Moduulien 1-4 yhteiskestoaika 30 minuuttia 

Arviointiperusteet

 • Myyntiympäristön siisteys ja jätteiden lajittelu 
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.